Dziękujemy za odwiedzenie naszej witryny internetowej.
Ta strona jest przeznaczona wyłącznie dla personelu medycznego.

Une professionnelle de santé en train de travailler

jestem pracownikiem służby zdrowia

Un patient est au téléphone

Chcę uzyskać dostęp \ do witryny internetowej \ „dla pacjenta”

Sterowana regeneracja kości

Banner_Sterowana regeneracja kości

Od lat 80-tych XX wieku implantologia stomatologiczna szeroko się rozpowszechniła.

W przeszłości pozycja implantu zależała od tego, gdzie zostało zachowane podparcie kostne.

Dzisiaj to uzupełnienie protetyczne determinuje jego pozycję.

Dlatego konieczna stała się regeneracja kości. Opracowano wiele technik, między innymi technikę sterowanej regeneracji kości (GBR), która zajęła szczytne miejsce w arsenale terapeutycznym chirurgów stomatologicznych.

 

Historia GBR

Sterowana regeneracja kości pochodzi z periodontologii i rozwinęła się w oparciu o technikę sterowanej regeneracji tkanek (ang. Guided Tissue Regeneration, GTR). Biologiczna procedura GTR, którą opisali Nyman i wsp. w roku 1980 i 1982, wykorzystuje fizyczną barierę, dzięki której możliwa jest rekolonizacja powierzchni korzenia przez komórki ozębnej (1) (2) (3).

Idea ta została poszerzona o regenerację kości przez Dahlina i wsp. w roku 1988, pod wpływem inspiracji wynikami badania, w którym Murray i wsp. w roku 1957zaobserwowali regenerację kości w obrębie klatki z tworzywa sztucznego, wprowadzonej do ubytku kostnego w kości biodrowewj u psa (4). Odkryli oni, że jest możliwa odbudowa kości wokół implantów wszczepionych do kości piszczelowwej królików i pokrytych błonami z ePTFE (ekspandowanego politetrafluoroetylenu (5).

Początkowo w zabiegach GBR stosowano sztywne błony, które stabilizowały skrzep krwi i umożliwiały kolonizację i regenerację przestrzeni przez komórki osteogenne, ponieważ przestrzeń ta była w ten sposób chroniona przed inwazją komórek nabłonka łączącego, które zapewniają szybsze gojenie.

Następnie dodano biomateriały, stanowiące podparcie dla błony, która nie musiała już być sztywna, co umożliwiło wprowadzenie mniej sztywnych błon resorbowalnych. Z czasem pojawiły się kolejne warianty, takie jak stosowanie śrub do osteosyntezy, utrzymujących błony w pewnej odległości niczym „słupki namiotu”, albo stosowanie płytek kości zbitej w charakterze sztywnej błony w technice szalowania.

Zasady biologiczne

GBR wykorzystuje fizyczną barierę, dzięki której możliwa jest rekolonizacja przez komórki

Idea sterowanej regeneracji kości opiera się na następujących zasadach (6):

 • Utrzymanie przestrzeni niezbędnej dla regeneracji kości; ta przestrzeń sprzyja angiogenezie i powstawaniu kości,
 • Utrzymanie i ochrona skrzepu krwi, będącego źródłem regeneracji kości,
 • Założenie bariery, powstrzymującej inwazję komórek tkanek przyczepu i nabłonka dziąsła, zapobiegającej konkurencji komórek, która byłaby niekorzystna dla mineralizacji kości,
 • Założenie i utrzymanie szwów zamykających dziąsło ze skuteczną kontrolą działających głębiej sił pozabiegowych.

Wskazania

Wskazania do sterowanej regeneracji kości:

 • Obecność dehiscencji i fenestracji wokół implantów,
 • Przetrwałe śródkostne ubytki wokół implantów,
 • Zabezpieczenie miejsca implantacji w zębodole poekstrakcyjnym,
 • Zlokalizowana augmentacja szczytu kości wyrostka,
 • Leczenie ubytków kostnych w miejscach przyszłej implantacji, uniemożliwiających wszczepienie implantu albo wymuszających niekorzystną oś wszczepianego implantu, zarówno pod kątem estetyki, jak i funkcjonalności przyszłego uzupełnienia protetycznego.

 

 

Technika zabiegowa

 • Cięcie,
 • Odwarstwienie płata,
 • Przygotowanie miejsca biorczego: dekortykacja (7) (8),
 • Podniebienne/Językowe założenie błony,
 • Wprowadzenie biomateriału,
 • Repozycjonowanie i ustabilizowanie błony (piny, szwy itp.),
 • Szczelne zamknięcie płata bez naprężeń.

Materiały

BoneGuard®, resorbowalna błona stosowana w GBR

Podstawę GBR stanowi błona, którą często łączy się materiałem wypełniającym.

 

Błony

Wyróżniamy dwa rodzaje: błony resorbowalne i nieresorbowalne.

 

Błona nieresorbowalna:

 • Zalety: Znaczna wytrzymałość mechaniczna (nie wymaga stosowania materiału wypełniającego w przypadku małych ubytków), Łatwiejsza praca bez ryzyka rozerwania lub uszkodzenia.
 • Wady: Wymaga założenia materiału, Wysokie ryzyko powikłań w razie ekspozycji.

 

Błona resorbowalna:

 • Zalety: Nie wymaga usuwania, Prostsze postępowanie chirurgiczne, Mniej powikłań pozabiegowych.
 • Wady: Brak kontroli nad funkcją barierową, Możliwość interakcji pomiędzy resorpcją a gojeniem, Wymaga stosowania biomateriału podpierającego błonę.

 

Biomateriały

W sterowanej regeneracji kości stosuje się wiele różnych biomateriałów, poniżej przedstawiono krótkie podsumowanie.

 

Materiał autogenny: Przeszczep kostny od biorcy

 • Zalety: Materiał osteogenny, Nie ma ryzyka zakażenia lub odrzucenia.
 • Wady: Wymaga drugiego pola zabiegowego, Dłuższy zabieg, Gorszy okres pozabiegowy dla pacjenta, Ograniczona ilość materiału, Względna jakość pobranej kości.

 

Materiał allogenny: Przeszczep kostny od dawcy należącego do tego samego gatunku co biorca

 • Zalety: Nie ma drugiego pola zabiegowego, Procedura wymagająca czasu, Nieograniczona ilość materiału, Dobrej jakości właściwości osteokondukcyjne.
 • Wady: Brak właściwości osteogennych, Różne prawne wymogi dla produktów medycznych.

 

Materiał ksenogenny: Przeszczep kostny od dawcy należącego do innego gatunku niż biorca

 • Zalety: Nie ma drugiego pola zabiegowego, Procedura wymagająca czasu, Nieograniczona ilość materiału, Produkt medyczny.
 • Wady: Brak właściwości osteogennych, Słaby remodeling materiału.

 

Materiał syntetyczny: Syntetyczny przeszczep kostny, wyprodukowany w laboratorium

 • Zalety: Nie ma drugiego pola zabiegowego, Procedura wymagająca czasu, Nieograniczona ilość materiału, Produkt medyczny, Tani.
 • Wady: Brak właściwości osteogennych, Niska przewidywalność wyników.

Kluczowe warunki powodzenia

Niezależnie od stosowanej błony i biomateriału, powodzenie zależy głównie od poniższych trzech warunków:

 • Dobre przygotowanie i krwawienie w miejscu biorczym,
 • Całkowite unieruchomienie obszaru zabiegu (stabilizacja błony),
 • Trwałość szwów.
(1) Nyman S, Karring T, Lindhe J, Planten S. Healing following implantation of periodontitis affected roots into gingival connective tissue. J Clin Periodontol 1980 7: 394401
(2) Nyman S, Gottlow J, Karring T, Lindhe J. The regenerative potential of the periodontal ligament. An experimental study in the monkey. J Clin Periodontol 1982a 9: 257-265
(3) Nyman S, Lindhe J, Karring T, Ryander H. New attachment following surgical treatment of human periodontal disease. J Clin Periodontol. 1982b 9: 290-296
(4) Murray G, Holden R, Roachlau W. Experimental and clinical study of new growth of bone in a cavity. Ann J Surg 1957 95: 385-387
(5) Dahlin C., Lindhe A., Sennerby L., LEKHOLM U., Nyman S., Generation of new bone around titanium implants using a membrane technique : an experimental study in rabbits. Int. J. Oral Maxillofac. Implants. 1898 ; 4 : 19-25
(6) Buser et al. Localized ridge augmentation using guided bone regeneration. Surgical procedure in the Maxilla. Int J Periodontics Restorative Dent 1993; 13: 29-45
(7) Lundgren AK, Lundgren D,Hammerle CH, Nyman S, Sennerby L. Influence of decortication of the donor bone on guided bone augmentation. An experimental study in the rabbit skull bone. Clin Oral Implants Res 2000;11:99-106
(8) Nishimura I, Shimizu Y, Ooya K. Effects of cortical bone perforation on experimental guided bone regeneration. Clin Oral Implants Res 2004;15:293-300


Zostać poinformowany

Formularz